Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 12.12.2017 22:43:04 

DPO SR   -  Okresný výbor  Revúca

Aktuality
UKONČENIE SEZÓNY

Územná organizácia DPO SR ( ÚzO DPO SR ) v Revúcej aj v roku 2017 organizovala Okresnú hasičskú ligu ( OHL ). V tomto roku OHL tvorilo päť kôl, a to: 17. 06. v Ratkovskom Bystrom, 22. 07. na Revúčke, 12. 08. 2017 v Muránskej Dlhej Lúke, 02. 09. v Rákoši a 23. 09. v Muráni. Hasičské družstvá musia absolvovať minimálne 3 kolá, aby boli hodnotení v OHL. Za každé kolo hasičské družstvá zbierajú body, pomocou ktorých sa vyhodnocuje liga.
Dňa 23. septembra ÚzO DPO SR v spolupráci s obcou Muráň a DHZ Muráň zorganizovali posledné kolo OHL, zároveň dosiahnuté časy sa započítali aj do súťaže O pohár starostu obce.
Výsledky:

- Dorastenky
1. Jelšava 33,28 sek.

- Dorastenci
1. Jelšava 23,61 sek.

- Ženy
1. Muráň 32,48 sek.

- Muži
1. Revúčka 15,02 sek.
2. Rákoš 16,80 sek.
3. Držkovce 18,41 sek.
4. Ratková 19,24 sek.
5. Muránska Dlhá Lúka 20,41 sek.
6. Chyžné 25,46 sek

Výsledky OHL 2017:
1. Jelšava dorastenky 39 bodov,
1. Jelšava dorastenci 40 bodov,
1. Muráň ženy 39 bodov,
1. Rákoš muži 38 bodov, 2. Držkovce muži 33 bodov, 3. Muránska Dlhá Lúka 31 bodov, 4. Ratková 30 bodov, 5. Chyžné 25 bodov.

Súťaž O pohár starostu obce vyhodnotil a ceny odovzdal starosta obce Muráň Ing. Roman Goldschmidt.
OHL vyhodnotil tajomník ÚzO DPO SR v Revúcej Ing. Pavol Zapletal.
Poďakovanie patrí obci Muráň, ktorá na poslednú chvíľu poskytla priestor Zberného dvora na zorganizovanie tejto súťaže. Ďalej ďakujeme SMZ, a. s. a BBSK v Banskej Bystrici, ktorí poskytli pomoc pri organizovaní súťaží v našom okrese.

 

Spoločné cvičenie jednotiek rimavskosobockého okresu a revúckého okresu. 

 

Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Revúcej a Rimavskej Sobote zorganizovali dňa 07. 09. 2017 taktické cvičenie pre príslušníkov OR HaZZ a dobrovoľných hasičov v obci Krokava, časti Tŕstie. Námetom tohto cvičenia bol simulovaný požiar lesného porastu v ťažko dostupnom teréne. Cvičenia sa zúčastnilo 75 hasičov, z toho 33 dobrovoľných hasičov.Z okresu Revúca sa tohoto cvičenia zúčastnili dobrovoľní hasiči z Jelšavy, Kamenian a Ratkovej.

Na ohlasovňu požiarov DHZM Jelšava bol ohlásený o 9.37 hod požiar lesného porastu v obci Krokava. Jednotka vykonala výjazd na CAS 15 IVECO DAILY v počte 1 + 5. Členovia DHZM Jelšava boli rozdelení do dvoch skupín. Traja členovia zasahovali v druhom zásahovom úseku - za použitia „kropníc“ vykonali hasebné práce. Ďalší traja členovia sa s CAS 15 vrátili na 2. stanovište na zabezpečenie dopĺňania vody do hasičskej techniky, ktorá vykonala kyvadlovú dopravu. Bola doplnená jedna CAS 32 T 815 - 7 za použitia hydrantovej siete – z podzemného hydrantu za pomoci hydrantového nadstavca a hadice B.

Po uhasení požiaru sa všetky zúčastnené jednotky sústredili do priestoru, kde bol zriadený riadiaci štáb. Na nástupe bolo stručné vyhodnotenie taktického cvičenia, z ktorého bude vypracovaná správa. Správa bude odkonzultovaná s jednotlivými veliteľmi zvlášť na OR HaZZ v Revúcej a aj v Rimavskej Sobote. Cvičenie sa uskutočnilo v náročnom teréne, ale každý odchádzal plný zážitkov a aj nových skúseností.

 

 

 


ÚzO DPO V Revúcej v spolupráci s Psychologickým centrom v Košiciach dňa 25.2.2017  z realizovali psychologické vyšetrenia   pre vodičov s pravom prednostnej jazdy vodičov pre 30 vodičov DHZ v revúckom okrese. 

http://www.psycholog-ke.sk/--5-10-phdr-miroslava-herakova

 

Vykurovacie obdobie

a používanie palivových spotrebičov

 

Vážení občania,

 

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti, kde v roku 2014 vzniklo v súvislosti s poruchovosťou a nevyhovujúcim stavom vykurovacích telies, komínov a dymovodov celkom 93 požiarov z toho 63 vplyvom vyhorenia sadzí v komínoch.

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

  1. raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
  3. raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní

  • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte, nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
  • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
  • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
  • dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
  • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
  • dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
  • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete   sami nechajte  to na odborníka - kominára

 

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej

 

 

 


V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014

Vo štvrtok 15. januára 2015 sa v Dome kultúry v Revúcej konalo podujatie s názvom "Hasiči Hasičom 2014", ktoré organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica.
Slávnostného oceňovania, na ktorom boli udelené viaceré ocenenia za výnimočné činy na úseku ochrany pred požiarmi, sa zúčastnil prezident Hasičského a záchranného zboru generál Alexander Nejedlý, prezident DPO SR Ladislav Pethö, riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ Stanislav Celleng, primátorka mesta Revúca Eva Cireňová ako aj riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ a riaditelia okresných výborov DPO SR Banskobystrického kraja. 
Z množstva nominácií bolo ocenenie v kategórii zásahová činnosť jednotlivca udelené pánovi Jaroslavovi Feriancovi z DHZO Bzovská Lehôtka, ktorý dňa 6. mája 2014 po spozorovaní požiaru hospodárskej budovy pri rodinnom dome zabezpečil ohlásenie udalosti na linku tiesňového volania 150 a okamžite z horiaceho objektu vyniesol na rukách jedno štvorročné dieťa a druhé nechodiace päťročné, následne ich spolu s ďalšími tromi deťmi a ich matkou odviedol do bezpečia.
V kategórii zásahová činnosť kolektívu bolo ocenenie udelené príslušníkom Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici za záchranu ľudského života v ťažko dostupnom teréne a členom Dobrovoľného hasičského zboru Brusno za rýchly a profesionálny zásah pri lokalizácii požiaru prízemnej drevenice v obci Brusno.
Okrem zásahovej činnosti boli udelené aj ocenenia za preventívno-výchovne pôsobenie Jozefíne Očenášovej – výkonnej riaditeľke OV DPO Rimavská Sobota a občianskemu združeniu Logi 707 za realizáciu projektu „Mladí záchranári“ zameraného na  výchovu detí v oblasti ochrany pred požiarmi a prípravu detí na súťaž podľa pravidiel CTIF.
Nepovšimnuté neostali ani športové výkony, ktoré dosiahli príslušníci HaZZ a členovia DPO SR v roku 2014. V tejto kategórií boli ocenenia udelené poručíkovi Ondrejovi Hudákovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej, ktorý sa stal majstrom sveta v silovom trojboji, súťažnému družstvu z Okresného riaditeľstva HaZZ v Lučenci za prvé miesto na Majstrovstvách Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, súťažnému družstva DHZ Revúčka za prvé miesto v disciplíne požiarny útok v Slovenskom Superpohári, Matejovi Peniakovi z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici za tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska v polmaratóne profesionálnych hasičov v kategórii mužov od 18 do 39 rokov, súťažnému družstvu z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Veľkom Krtíši za tretie miesto v disciplíne požiarny útok na Majstrovstvách SR v hasičskom športe a podporučíkovi Ľubomír Lörinčíkovi za reprezentáciu na X. ročníku Majstrovstiev sveta v hasičskom športe.
Osobitné ocenenie bolo odovzdané za významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi pánovi Františkovi Bučkovi z DHZO Polomka „Za osobnú statočnosť“ ako dlhoročnému členovi DHZ Polomka, pléna, výcvikového štábu a predsedníctva OV DPO Brezno a ktorý pracoval tiež ako veliteľ hasičskej stanice HaZZ v Pohorelej.

 

01 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
01 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
02 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
02 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
03 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
03 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
04 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
04 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
05 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
05 - V Revúcej sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie HASIČI - HASIČOM 2014
 

 

Poéma o Jelšava o ich hasičoch

 

https://www.facebook.com/DobrovolniHasiciJelsava

 

 

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrane v Revúcej Ďakuje Jelšavským hasičom za pomoc pri spoluorganozovaní tohoto krásneho podujatia, Predsedníctvo OV DPO v Revúcej ďakuje starostom  obcí Muráň, Lubeník, Mokrá Lúka za publikácie o ich obcí, ktoré OV DPO v revúcej darovalo ocenením. Osobytné poĎakovanie patrí p. Ing. Brdárskemu, Melicherovi a Ing. Zapletalovi za osobnú angažovanosť. 

 

             

37

ZÁKON

z 29. januára 2014

o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky

a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na

tomto zákone:

Čl. I

Postavenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Slovenskej republiky

§ 1

(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

je nezávislá právnická osoba1) so sídlom v Bratislave

pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá

plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania

požiarov a záchranárskych prác.

(2) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,

ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými

právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami,

ktorými je Slovenská republika viazaná.

§ 2

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

je členom Slovenského národného komitétu Medzinárodného

združenia pre požiarne a záchranné služby

a jej prostredníctvom Medzinárodného technického výboru

pre prevenciu a hasenie požiarov a členom Svetovej

federácie dobrovoľných hasičov so sídlom v Tokiu.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

spolupracuje so zahraničnými organizáciami dobrovoľných

hasičov.

§ 3

Cieľ a úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Slovenskej republiky

(1) Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej

republiky je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane

pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi

udalosťami. Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná

požiarna ochrana Slovenskej republiky plnením

úloh v oblasti

a) výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi,

osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,

b) odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva

v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných

prác pri živelných pohromách a iných

mimoriadnych udalostiach,

c) finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov

obce,

d) zásahovej činnosti členov Dobrovoľnej požiarnej

ochrany Slovenskej republiky,

e) civilnej ochrany obyvateľstva,

f) dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi,

živelnými pohromami a inýmimimoriadnymi

udalosťami,

g) verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej

činnosti,

h) organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných

na ochranu pred požiarmi,

i) zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho

dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi,

j) cezhraničnej spolupráce,

k) tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného

prostredia.

(2) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej

správy a obce spolupracujú s Dobrovoľnou požiarnou

ochranou Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom

osobitným predpisom.2)

(3) Na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi

môže Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

zriaďovať vzdelávacie zariadenia.

§ 4

Majetok a príjmy Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Slovenskej republiky

(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

samostatne hospodári so svojím majetkom a v súlade

s osobitnými predpismi3)môže užívať ajmajetok štátu,

majetok obcí a majetok vyšších územných celkov.

(2) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

získava prostriedky na svoju činnosť najmä z členských

príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a vlastného

majetku, z darov od fyzických osôb a právnických

osôb a z dedičstva.

(3) Slovenská republika poskytuje Dobrovoľnej požiarnej

ochrane Slovenskej republiky každoročne dotácie

zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.4)

Čiastka 14 Zbierka zákonov č. 37/2014 Strana 263

1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2) § 57 a 58 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

3) § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.

© Wolters Kluwer s. r. o.

§ 5

Rozpočet Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Slovenskej republiky

(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

hospodári podľa rozpočtu schváleného jej orgánmi

podľa stanov.

(2) Rozpočet Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej

republiky obsahuje všetky rozpočtované príjmy

a výdavky a zostavuje sa a schvaľuje sa na príslušný

kalendárny rok.

§ 6

Účtovníctvo Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Slovenskej republiky

(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.5)

(2) Účtovná závierka je prístupná verejnosti v sídle

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

a podlieha sprístupneniu podľa osobitného predpisu.6)

§ 7

Používanie znaku a názvu Dobrovoľná požiarna

ochrana Slovenskej republiky

(1) Používanie znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Slovenskej republiky a názvu „Dobrovoľná požiarna

ochrana Slovenskej republiky“ je možné len v súlade

s cieľom a úlohami podľa tohto zákona.

(2) Používanie znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Slovenskej republiky a názvu „Dobrovoľná požiarna

ochrana Slovenskej republiky“ na iné účely ako podľa

odseku 1 je možné len s výslovným súhlasom Dobrovoľnej

požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

§ 8

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto použije znak Dobrovoľnej

požiarnej ochrany Slovenskej republiky alebo

názov „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“

alebo znak alebo názov ich napodobňujúci

v rozpore s § 7 alebo k takémuto použitiu vedome napomáha

inej osobe.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu

do 250 eur.

(3) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva Ministerstvo

vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo

vnútra“) na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Slovenskej republiky.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje

všeobecný predpis o priestupkoch.7)

§ 9

Iné správne delikty

(1) Ministerstvo vnútra na návrh Dobrovoľnej požiarnej

ochrany Slovenskej republiky uloží pokutu od 100

eur do 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe

podnikateľovi, ktorá použije znak Dobrovoľnej požiarnej

ochrany Slovenskej republiky alebo názov „Dobrovoľná

požiarna ochrana Slovenskej republiky“ alebo

znak alebo názov ich napodobňujúci v rozpore s § 7 alebo

k takémuto použitiu vedome napomáha inej osobe.

(2) Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia

o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu

povinností podľa odseku 1, ministerstvo vnútra uloží

pokutu do dvojnásobku sadzby uvedenej v odseku 1.

(3) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť,

spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

(4) Konanie o uložení pokuty možno začať do dvoch

rokov odo dňa, keď sa ministerstvo vnútra dozvedelo

o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov

odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(5) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(6) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný

predpis o správnom konaní.8)

Čl. II

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004

Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005

Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008

Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z. a zákona č. 400/2011

Z. z. sa mení takto:

1. V § 30 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) dobrovoľný hasičský zbor obce.“.

2. V § 30 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

3. V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a zamestnanci

obce zaradení v hasičskej jednotke uvedenej v odseku 2

písm. c)“ a slová „v týchto jednotkách“ sa nahrádzajú

slovami „v tejto jednotke“.

4. V § 30 ods. 4 sa slová „odseku 2 písm. d) nevykonávajú“

nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. c) spravidla

nevykonávajú“.

5. Nadpis pod § 33 znie: „Dobrovoľný hasičský zbor

obce“.

6. V § 33 odsek 7 znie:

„(7) Podrobnosti o zriaďovaní dobrovoľného hasičského

zboru obce, kategóriách dobrovoľných hasičských

zborov obce, postupe pri určovaní počtu členov

dobrovoľného hasičského zboru obce a o materiálno-

-technickom vybavení dobrovoľného hasičského zboru

Strana 264 Zbierka zákonov č. 37/2014 Čiastka 14

5) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.

© Wolters Kluwer s. r. o.

obce ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý

vydá ministerstvo.“.

7. V § 33 sa vypúšťa odsek 8.

8. V § 37 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a obecného hasičského

útvaru“.

9. V § 41 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „z obecného

hasičského útvaru a“.

10. V § 41 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).

11. V § 41 ods. 10 sa vypúšťajú slová „,veliteľ obecného

hasičského útvaru“.

12. V § 58 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

13. § 72a znie:

㤠72a

(1) Úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce podľa

tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, dobrovoľný

hasičský zbor mesta.

(2) Ak sa v doterajších predpisoch používa pojem

„obecný hasičský zbor“ vo všetkých tvaroch, rozumie

sa tým „dobrovoľný hasičský zbor obce“ v príslušnom

tvare podľa tohto zákona.“.

14. Slová „obecný hasičský zbor“ vo všetkých tvaroch

sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „dobrovoľný

hasičský zbor obce“ v príslušnom tvare.

Čl. III

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom

zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona

č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona

č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona

č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona

č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona

č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona

č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona

č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona

č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona

č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona

č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona

č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z. a zákona

č. 190/2013 Z. z. sa mení takto:

V § 3 ods. 5 sa slová „obecných hasičských útvarov

a obecných hasičských zborov,“ nahrádzajú slovami

„dobrovoľných hasičských zborov obce,“.

Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Čiastka 14 Zbierka zákonov č. 37/2014 Strana 265

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.

© Wolters Kluwer s. r. o.

POZVÁNKA

     

 

 PREVIERKA PRIPRAVENOSTI

       Dňa 15. júna 2013 Obec Rákoš v spolupráci s OV DPO v Revúcej zorganizovali previerku pripravenosti revúckeho okresu pri príležitosti 120. výročia založenia miestnej DHZ.   Pred nastúpenými hasičskými družstvami pochodovala vlajková čata. Po tom sa k prítomným prihovoril starosta Obce Rákoš p. Jaroslav Grendel a Ing. Milan Brdárský, predseda OV DPO v Revúcej. Slávnostná chvíľa vyvrcholila oceňovaním.     

       OV DPO v Revúcej  odovzdal: -   členom DHZ Rákoš ďakovné listy, stužky za vernosti a medailu Za zásluhy p. Ondrikovi,medaily za príkladnú prácu starostovi obcí Nandraž Ing. Marianovi Laciakovi a starostovi obce Chyžné Jánovi Gregušovi, -  medailu Za zásluhy p. Kederovi z DHZ Revúčka, -  -  medailu M. Schmidta Za zásluhy a výcvik p. Nižníkovej z DHZ Kameňany.     

       Po týchto slávnostných chvíľach začalo súťaženie. Previerka pripravenosti pozostávala zo štafety 8 x 50 m a z požiarneho toku, kde sa načierala voda zo zakopanej nádrže. Súťažilo sa s klasickými „zásahovými“ hadicami. Súťažilo sa v kategóriách – dorastenci, ženy, muži a muži nad 35 rokov.       

 Výsledky: -          dorastenci

por. č.

DHZ

štafeta

požiarny útok

výsledný čas

poradie

3.

Jelšava

87,99 sek.

44,56 sek.

132,55 sek.

1.

-          ženy

por. č.

DHZ

štafeta

požiarny útok

výsledný čas

poradie

2.

Gemerská Ves

104,97 sek.

32,40 sek.

137,37 sek.

1.

-          muži

por. č.

DHZ

štafeta

požiarny útok

výsledný čas

poradie

1.

Revúčka

75,28 sek.

32,06 sek.

107,34 sek.

2.

6.

Rákoš

99,87 sek.

49,40 sek.

149,27 sek.

8.

7.

Ratková

101,63 sek.

52,86 sek.

154,49 sek.

10.

8.

Gemerská Ves

86,81 sek.

22,16 sek.

108,97 sek.

3.

9.

Hucín

94,47 sek.

43,53 sek.

138,00 sek.

5.

10.

Chyžné

95,75 sek.

58,38 sek.

154,13 sek.

9.

11.

Držkovce

81,10 sek.

22,31 sek.

103,41 sek.

1.

12.

Nandraž

99,96 sek.

48,34 sek.

148,30 sek.

7.

13.

Ratkovské Bystré

87,16 sek.

40,45 sek.

128,01 sek.

4.

14.

Magnezitovce

88,31 sek.

56,53 sek

144,84 sek

6.

-          muži nad 35 rokov

por. č.

DHZ

štafeta

požiarny útok

výsledný čas

poradie

4.

Gemerská Ves

97,47 sek.

27,41 sek.

124,88 sek.

2.

5.

Revúčka

88,15 sek.

30,30 sek.

118,45 sek.

1.

    

Družstvá, ktoré sa umiestnili v previerke pripravenosti na prvých 6.tich miestach ( ako organizujúci okres )  budú reprezentovať okres Revúca na Gemerskom pohári v Držkovciach v septembri.

Budú to družstvá: dorastenci z Jelšavy, -  ženy z Gemerskej Vsi, - muži z Držkoviec, Revúčky, Ratkovej, Ratkovského Bystrého, Hucína a z Magnezitoviec.     

Ďalšou časťou súťaže bolo 1. kolo okresnej hasičskej ligy. Súťažilo sa podľa pravidiel hasičského športu.Víťazi z tejto ligy postúpili na krajské kolo v Sebechleboch.      

 

Výsledky: -          ženy

por. č.

DHZ

štafeta

požiarny útok

výsledný čas

poradie

1.

Gemerská Ves

104,97 sek.

28,37 sek.

133,34 sek.

1.

muži

por. č.

DHZ

štafeta

požiarny útok

výsledný čas

poradie

2.

Revúčka

75,28 sek.

16,75 sek.

92,03 sek.

1.

3.

Gemerská Ves

86,81 sek.

17,00 sek.

103,81 sek.

3.

4.

Chyžné

95,75 sek.

45,09 sek.

140,84 sek.

5.

5.

Držkovce

81,10 sek.

17,63 sek.

98,73 sek.

2.

6.

Ratkovské Bystré

87,16 sek.

44,71 sek.

131,87 sek.

4.

     

V popoludňajších hodinách bola vyhodnotená súťaž. Ceny do súťaže venovala  Obec Rákoš.  

Kalendár súťaží v hasičskom športe    

 

 

P.č.

Kalendár pohárových súťaží

Názov PP DHZ , pohárovej súťaže

Dátum a miesto konania

1. 

Plameň 2013 zimné kolo

Lubeník

06.12.2013

 

Kontakt OV DPO Revúca Tomášikova 470, 049 16 Jelšava ov.dpo.revuca@zmail.sk Ing. Pavol Zapletal, riaditeľ- podpredseda OV, t.č.0907358 784, 0905940 916 Schválené na Predsedníctva OV DPO v Revúcej dňa 21.12.2012

 

 STRETNUTIE SO ZASLÚŽILÝMI ČLENMI       

Štvrtý máj je pre všetkých hasičov, či sú to dobrovoľní, alebo profesionálni hasiči, sviatočným dňom, kedy si pripomíname deň svätého Floriána, svojho patróna.  Okresný výbor DPO v Revúcej už tretí krát zorganizoval aktív zaslúžilých členov z revúckeho okresu, ktorý sa uskutočnil presne 4. mája 2013 na Obecnom úrade v Lubeníku.   Zaslúžilých členov máme v okrese 10.

V takomto počte sa viac menej stretávajú raz do roka, a to presne na deň svätého Floriána. Tak to bolo aj tento rok, kedy si pospomínali na časy, kedy boli aj oni aktívnymi členmi, a porovnávali, ako to fungovalo predtým a v súčasnej dobe.  

Dúfame, že o rok sa opäť budeme môcť stretnúť s čo najväčším počtom čestných členov

TOPlist