Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 12.12.2017 22:43:04 

DPO SR   -  Okresný výbor  Revúca

Predsedníctvo

 

   


 Dobrovoľná požiarna ochrana , okresný výbor v Revúcej,

so sídlom ul. Tomášikova č. 470,049 16 Jelšava

 

Okresné valné zhromaždenie delegátov  Dobrovoľných hasičských zborov v Revúcej

 konaného dňa 18.02.2012 prijalo toto

uznesenie

 

                                                                             I. schvaľuje

1.Správu o činnosti okresnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Revúcej od 17.02.2007 do roku 31.12. 2011

2.Rozpracovanie činnosti OV DPO v Revúcej na roky 2012- 2017

3.Správu Okresnej kontrolnej a revíznej komisii z obdobia od 17.02.2007 do 31.12.2011

4.Správu mandátovej a volebnej komisie

                                                                                                         II. zvolilo

1. Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Revúcej ( ďalej len OV DPO) v počte 13 členov .

Kandidát

Titul, meno a priezvisko

DHZ

 

Ing. Milan Brdársky

Revúca

 

Karol Karáro

Rákoš

 

pplk.Mgr. Jozef Mikuda

OR HaZZ Revúca

 

Ľubomír Kisel

Lubeník

 

Tibor Viczén

Držkovce

 

Ján Melicher

Muráň

 

Ján Šepík

Revúčka

 

Vladimír Javor

Ratkovské Bystré

 

Viktor Kullar

Gemerská Ves

 

Ladislav Berki

Jelšava

 

Ladislav Jakab

Helena Nižníková

Hucín

Kameňany

 

 

Bc.Pavol Zapletal

Jelšava - riaditeľ –  podpredseda 

2.Okresnú kontrolnú a revíznu komisiu v počte 3 členov.

Okresná kontrolná a revízna komisia

 

 

Andrej Hudák

Magnezitovce

 

Miroslav Kováč

Jelšava

 

Helena Nižníková

Kameňany

 

3. Predsedu Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Revúcej: Ing. Milan Brdársky, Revúca     

4.Delegáta na Republikové valné zhromaždenie OV DPO v Revúcej – člena Snemu DPO SR : Andrej Hudák, Magnezitovce

5..Podpredsedu komisie mládeže , preventívno-výchovnej komisie, okresného veliteľa a členov komisii .

III. prijalo

1.Výsledky volieb Okresnej kontrolnej a revíznej komisie pri OV DPO v Revúcej.

2.Výsledky volieb Predsedníctva OV DPO v Revúcej.

3.Výsledky volieb členov pomocných komisii pri OV DPO v Revúcej.

4.Stanovisko k „Výzve k členom DPO SR“ .

Predsedníctvo OV DPO v Revúcej

DHZ

Predseda : Ing. Milan Brdársky

Revúca

Člen - Karol Karáro

Rákoš

Člen – pplk. Mgr. Jozef Mikuda

OR HaZZ Revúca

Člen - Ľubomír Kisel

Lubeník

Člen - Ján Melicher

Muráň

Člen – Ján Šepík

Revúčka

Bc.Pavol Zapletal – riaditeľ – podpredseda OV

Jelšava

Okresná kontrolná a revízna komisia ( OKaRK)

 

Predseda - Andrej Hudák

Magnezitovce

Člen - Miroslav Kováč

Jelšava

Člen – Helena Nižníková

Kameňany

Štáb školenia a výcviku

 

Okresný veliteľ- Karol Karáro

Rákoš

Člen – Tibor Viczén

Držkovce

Člen – Ľubomír Kisel

Lubeník

Člen – Viktor Kullar

Gemerská Ves

Člen – Ladislav Jakab

Hucín

Preventívno-výchovná komisia

 

Podpredseda –pplk.Mgr. Jozef Mikuda

OR HaZZ Revúca

Člen – pplk. Ing. Štefan Nikolovič

OR HaZZ Revúca

Člen – por. Bc. Stanislava Šuhajová

Člen – Tibor Koreň

Člen – Ján Johan

OR HaZZ Revúca

Magnezitovce

Revúčka

Komisia mládeže

 

Podpredseda - Ján Melicher

Muráň

Člen – Gabriela Jakubecová

Jelšava

Člen – Katarína Krštieňová

Člen – Roman Hegedüš

Člen – Marek Bánes

Muránska Lehota

Lubeník

Rákoš

Stanovisko Okresného valného zhromaždenia delegátov dobrovoľných hasičských zborov revúckeho okresu konaného dňa 18.2.2012  k dokumentu „Výzva členom DPO SR“,  zverejnenej na stránke  http://www.dposr.sk/.

 

Delegáti Okresného valného zhromaždenia delegátov DHZ revúckeho okresu konaného dňa 18.februára 2012 si dôkladne preštudovali uvedenú výzvu, ktorá je svojim obsahom smeruje k členom DPO SR.

Výzva vo svojej podobe skutočne vystihuje vývoj a stav DPO SR .

Za posledné roky sme my, radoví členovia, skutočne stratili kontakt z vedením. Necítime žiadnu podporu svojej činnosti zo strany vedenia DPO SR , ale len snahu zrušiť – zlúčiť OV DPO v Revúcej s OV DPO v Rimavskej Sobote s odôvodnením šetrenia finančných prostriedkov dňa 30.01.2004  a 07.09.2011 na zasadaní Predsedníctva OV DPO v Revúcej sme vyjadrili negatívne stanovisko  k uvedenej snahe zlúčenia OV DPO. Uvedomujeme si, že vo svojej podstate nesieme na tom podiel aj my, radoví členovia. Vzhľadom k tomu, že sú medzi nami aj zástupcovia z radov HaZZ, myslíme si, že hasičstvo ako také by malo stáť na spoločnej platforme, ktorá by reprezentovala a zastupovala požiadavky všetkých tých, ktorí sa aktívne zapájajú do pomoci občanom tohto štátu pri požiaroch, ale aj následkoch živelných pohrôm. Z tohto dôvodu by malo byť jedným z prvoradých úloh budúceho vedenia,  aby sa aktívne zapojilo do rekodifikácie pripravovanej legislatívy. V spolupráci so štátnou správou ale aj samosprávou. Dôrazom základných zmien by mala byť úzka spolupráca medzi všetkými hasičskými jednotkami  v rovine HaZZ – ZHÚ (ZHZ) – OHZ (OHÚ), pri vnímaní rovnosti hasiča, ako takého. Bez vyzdvihovania príslušnosti k politickej strane, politickému hnutiu a náboženstvu. Samozrejme, hasiča s požadovanou odbornou spôsobilosťou a vzdelaním. V zmysle platnej legislatívy.

Podporou tejto skutočnosti by malo byť presné definovanie štátnej politiky v oblasti ochrany pred požiarmi a zákon od hasičoch, alebo hasičstve , ktorý by definoval hasiča ako takého, s tým, že by delil hasičov.

 Delegáti OVZ členov DHZ revúckeho okresu.

TOPlist